Tư vấn luật thi hành án dân sự Th1211

Tư vấn luật thi hành án dân sự

    Thi hành án dân sự là một giai đoạn đặc biệt được thực hiện sau tố tụng, nghĩa là hoạt động thi hành án dân sự thường xuất hiện sau khi vụ án đã được giải quyết bằng bản &a...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật thi hành án dân sự Th1215

Luật sư giỏi tư vấn luật thi hành án dân sự

    Người phải thi hành án là người có nghĩa vụ thi hành một việc nhất định theo phán quyết tại bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật do Toà án ban hành và đã được định ...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật thi hành án dân sự 2014 Th615

Luật sư giỏi tư vấn luật thi hành án dân sự 2014

Thi hành án dân sự là một giai đoạn đặc biệt, mặc dù không phải là một giai đoạn tố tụng và cũng không chịu sự điều chỉnh của pháp luật về tố tụng dân sự do đã được ban hành Luật riêng, nhưng thi hành án dân sự lại có vai trò rất quan tr...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn quyền khiếu nại theo luật thi hành án dân sự 2014 Th615

Luật sư giỏi tư vấn quyền khiếu nại theo luật thi hành án dân sự 2014

Trong quá trình tham gia thi hành án dân sự, nếu đương sự nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình có dấu hiệu bị xâm phạm thì có quyền khiếu nại. Theo quy định của pháp luật thì người khiếu nại thi hành án dân sự có thể là người được thi hành án, n...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn quyền tố cáo theo luật thi hành án dân sự 2014 Th616

Luật sư giỏi tư vấn quyền tố cáo theo luật thi hành án dân sự 2014

Trong quá trình tham gia thi hành án dân sự, nếu đương sự nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức có dấu hiệu bị xâm phạm thì có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Luật Thi hành án dân s...

Read More